Regulamin wynajmu domków i pokoi

W trakcie wynajmu domku czy pokoi Goście zobowiązani się do przestrzegania regulaminu  – zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przed przyjazdem do Biecza.

Umowa najmu domku całorocznego i kaucja gwarancyjna

W dniu przyjazdu do ośrodka wypoczynkowego w Bieczu przy odbieraniu kluczy do domku konieczne będzie podpisanie umowy najmu domku całorocznego oraz wpłacenie zwrotnej kaucji gwarancyjnej w wysokości 500 zł – kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi niezwłocznie po oddaniu domku całorocznego, w części nie wykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w domku i jego wyposażeniu powstałych w trakcie wynajmu.

Numer konta bankowego do wpłaty zadatków za wynajem domków

Wczasy pod gruszą, ul. Belna Górna 25, 38-340 Biecz
Nr konta: POLUPLPR PL 97 8627 0001 2002 3014 7995 0001
Bank Spółdzielczy Biecz
Wysokość zadatku: minimum 30% kwoty całkowitej za wynajem domków
W tytule przelewu proszę napisać: Imię i nazwisko – zadatek za wynajem domku/domków w okresie od … do ….

RODO W OŚRODKU WCZASOWYM „WCZASYPOG GRUSZĄ” W BIECZU 

Klauzula informacyjna

W trosce o Państwa dane osobowe oraz obowiązkiem wdrożenia przepisów RODO (art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE – zwanej dalej jako: „RODO” stosowanego od 25.05.2018r. spełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w naszej firmie. Informujemy jn. o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1. Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest: Barbara Czech prowadząca Ośrodek Wczasowy „Wczasy pod gruszą” 38-340 Biecz, ul. Belna Górna 25ABC  e-mail: domkiwbeskidach@gmail.com , strona www. domkiwbeskidach.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej – rezerwacji i realizacji umowy o świadczenie usługi noclegowej lub gastronomicznej  tj.: – zawarcia oraz realizacji umowy między Barbara Czech a Państwem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), takich jak m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, przeciwdziałania oraz umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, informowania Państwa na bieżąco o zmianach w ofercie firmy – dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3. Zakres przetwarzania danych osobowych to: – imię i nazwisko osoby rezerwującej lub pozostającej na pobycie – numer telefonu – adres zamieszkania – adres poczty e-mail – PESEL – NIP – tylko w przypadku firmy

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

5. Nie przekazujemy Państwa danych żadnym innym podmiotom, do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

6. Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celów opisanych wcześniej: – przez czas wykonania obowiązków wynikających z umowy – przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane – przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

7. Przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do: – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa na mocy art. 3 ust 2 lit a i b ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 2017.11.30 Dz U.2017.2213, a także na podstawie art 22  Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018r poz 108,4,138,305 i 357)na terenie Ośrodka Wczasowego w Bieczu prowadzony jest monitoring wizyjny przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Administratorem danych osobowych jest Barbara Czech, prowadząca Ośrodek Wczasowy „WCZASY POD GRUSZĄ” w Bieczu. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego Administratora (podstawa prawna : art 6 ust.1 lit.f RODO)

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, nie dłużej niż 90 dni. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia.

Informujemy, że na podstawie samego obrazu z monitoringu Administrator nie jest w stanie zidentyfikować osoby, co oznacza , iż na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji, nadto w związku z cytowanym przepisem art. 11 RODO – zastosowania nie mają art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 , art. 20 RODO – to jest prawo do:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych w zakresie monitoringu oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art.15)

2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych(art.16)

3.  prawo do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art.17)

4. ograniczenia przetwarzania danych , tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych , stosowne do złożonego wniosku (art.18)

5. obowiązek powiadomienia   o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art.19)

6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany   (art. 20 ), co oznacza iż ma Pan/Pani prawo żądać , by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przeze mnie bezpośrednio innemu administratorowi, o     ile jest to technicznie możliwe.

Jednocześnie informuję , iż ma Pani/Pan prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21), co oznacza , iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego  produktów własnych , a także przetwarzania danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku  Administrator nie będzie już mógł przetwarzać Pani/Pana danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażę istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów , praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem  RODO.